Metodiskās padomes (MP) sastāvs 2017./2018.m.g.

 1. Skaidrīte Ozoliņa – direktora vietniece, MP vadītāja
 2. Valerjans Vizulis – ģimnāzijas direktors
 3. Rita Kļaviņa – direktora vietniece izglītības jomā, mentore
 4. Malda Dilbeka – metodiķe
 5. Anita Grigaloviča – bibliotēkas vadītāja
 6. Dace Druveniece – direktora vietniece ārpusstundu darbā
 7. Daira Spārīte – vācu valodas skolotāja
 8. Biruta Lasmane – direktora vietniece informātikas jautājumos
 9. Sarmīte Vilcāne – matemātikas skolotāja, MK vadītājas vietniece
 10. Edīte Vārna – matemātikas skolotāja, matemātikas, informātikas un fizikas skolotāju MK vadītāja
 11. Silvija Tumanova – latviešu valodas un literatūras MK vadītāja
 12. Kristīne Modnika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 13. Dzintra Priekule – ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāja
 14. Zaiga Vēvere – bioloģijas, dabaszinību skolotāja
 15. Inga Purviņa – mājturības, mūzikas un mākslas skolotāju MK vadītāja
 16. Aivis Kokins – sporta skolotājs
 17. Inga Ermansone – latviešu valodas skolotāja – mācību grāmatu autore, mentore
 18. Anita Ošiņa – angļu, vācu, krievu, zviedru valodas skolotāju  MK vadītāja
 19. Elvīra Viļume – vēstures un sociālo zinību skolotāju MK vadītāja, arodkomitejas priekšsēdētāja
 20. Anita Vītola – latviešu valodas skolotāja, mācību grāmatu autore
 21. Leontīna Vizule – matemātikas skolotāja
 22. Inese Rāviņa – ķīmijas, bioloģijas, dabaszinību skolotāju MK vadītāja

MP sastāvs apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē 2017. g. 31. augustā.

Skolotāju sadalījums metodiskajās komisijās