25
Mar
Gadi kā dzērvju kāsis pagaist debesīs
Biruta Īsā saite
 Img 8497

„Rudzu zemes spēks katram šūpulī ielikts. Šis spēks prasa darbu. Lai agro pavasari katrs prastu tālāk nest un ielikt savā darbā. Lai nekad nepietrūktu pavasara, saules, vēju, pūpolu smaržas un sniegpulksteņu. Lai vienmēr būtu tāda stunda, kad sajustu gandarījumu par veikto un veicamo darbu.”

/Skaidrīte Kaldupe/

AUSMA BUKA – Jēkabpils 1.vidusskolas matemātikas skolotāja (1961.-1967., 1988.-1989.g.), ārpusskolas un ārpusklases audzināšanas darba organizatore (1967.-1988.g.) Skolotāja darbs ir grūts, bet radošs, prasa daudz zināšanu, prasmi saprast un ieklausīties skolēnos, just līdzi viņu priekiem, bēdām. Strādājot ar jauniešiem, nejūti savus gadus, darbs neļauj novecot un sniedz gandarījumu par skolēnu, darba kolēģu izaugsmi, panākumiem.

Mācot matemātiku, gandarījumu sagādāja tas, ja skolēni centās vairāk izzināt, izprast, ja spēju atrast individuālu pieeju skolēniem ar sarežģītāku raksturu, kuriem grūti bija pašiem apgūt matemātiku. Īpaši atmiņā palicis notikums, mācot matemātiku vidusskolā. 9. klasē ieradās puisis Uldis Apsalons no Staburaga ar mirdzošām acīm un smaidu sejā, ar savām grāmatām, talantīgs skolēns, tagad ķīmijas profesors, aizraujas ar krustvārdu mīklu minēšanu (1 reizi redzēju TV); arī viena no manām nodarbēm brīvajā laikā ir krustvārdu mīklu minēšana.

Ausma Buka 01T Ausma Buka 02T  Ausma Buka 03T

20.gadsimta 70-tajos un 80-tajos gados Jēkabpils 1. vidusskolā bija rosīga sabiedriskā dzīve.

Spilgti atmiņā palikuši skolā tradicionāli organizētie pasākumi: svētki „Draugs, mūsu pulkā nāc!” 1.septembrī, ražas svētki, skolēnu jaunrades žurnāla „Domas” izdošana un tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, braucieni kopā ar skolas aktīvistiem uz Ķeguma ciema „Krācēm” pie Zentas Ozolas vecākiem rudenī un pavasarī padarīt, palīdzēt mājas darbos. 1971. gadā neaizmirstama, saviļņojoša tikšanās ar dzejnieku Eiženu Vēveri. Skolēnu iestudētais uzvedums pēc viņa dzejoļu krājuma „Iedēstiet rozes zemē nolādētā!”. Zālē pilnīgs klusums, E. Vēverim ritēja asaras. Tikšanās ar skolas absolventiem, sarakste ar viņiem, pētītas un aprakstītas absolventu dzīves un darba gaitas. Liels darbs tika veikts novadpētniecībā, skolēniem iepazīstot un izpētot gan skolas, gan pilsētas, gan novada vēsturi. Tradicionālie pārgājieni – „Zelta rudens”, „Baltā ziema”, Pretī pavasarim”, „Zaļā vasara”. Ļoti lielu darbu te ieguldīja ilggadējā skolas vēstures muzeja vadītāja Antoņina Germova un skolas darbvede Zinaīda Šalda, pārrakstot materiālus mašīnrakstā. Vēl tradīcijas: konkurss „Ko tu proti?”, sporta svētki, tūrisma dienas, žetonu vakari – abiturientu iestudētās izrādes, „Pēdējais zvans” maijā. Lietišķās mākslas un rokdarbu izstādes, dažādi konkursi, sacensības, ierindas skates, mākslinieciskās pašdarbības koncerti. 70-tajos gados – sarīkojumu deju skates. Graciozākais pāris – Anita Daukste un Aivars Lembergs. Pirmajā skolas dienā – skolotāju gājiens uz kapiem, noliekot ziedus saviem bijušajiem kolēģiem.

Ar interesi, gandarījuma sajūtu priecājos par savu bijušo skolēnu – skolas absolventu – panākumiem dzīvē, darbā, gan tiem, kuri strādā vai strādājuši mūsu skolā, pilsētā, rajonā, gan citos novados.

Skolā kopīga darbošanās ar jauniešiem – radošiem, aktīviem, darbīgiem, atsaucīgiem un reizē vienkāršiem, sirsnīgiem, iejūtīgiem „cilvēkbērniem” – arī mūs, skolotājus, uztur jaunus, možus, dzīvespriecīgus.

Skatoties savu skolas darba gadu fotogrāfijās, esmu lepna, gandarīta, priecīga par daudzajiem sabiedriskā darba aktīvistiem 20.gadsimta 70-tajos un 80-tajos gados: Daina Smirdāne, Aivars Lembergs, Inita Kalniņa, Zinaīda Vasiļjeva, Andris Krecers, Sarmīte Švābe, Inese Virāde, Velta Cakule, Silvija Kļečikova, Maruta Arāja, Anita Daukste, Ausma Kiriļina, Jānis Slekēničs, Daina Bokāne, Lilita Brālīte, Anita Vītola, Ruta Šmeikste, Ligita Zvaigzne, Anita Mēdere, Anda Kleina, Varis Dreimanis, Valdis Garjānis, Brigita Ķeire, Olga Jakovļeva, Ingrīda Grantiņa, Ieva Zvīdra, Reinalda Pance, Silvija Putāne, Vizma Lejiņa, Indulis Bērziņš, Ilona Liepniece, Aleksandrs Karpenko, Ingrīda Pavezska, Dagnija Janaite, Emīlija Grāvere, Daina Pildigoviča, Gita Vārna, Alla Volkova, Antra Gromalte, Gunta Fedotova, Lāsma Kiršberga, Dace Voltmane, Elita Dobulāne, Ilze Indruskēviča, Inese Sala, Aivija Vaivode, Viesturs Šterns, Atis Zakatistovs, Sarmīte Jaudzema, Inese Jauja, Inga Mūrniece, Sarmīte Avotiņa, Inga Lipša, Dace Krastiņa, Sarmīte Rutka, Andrejs Grečihins, Aigars Vugulis (Jermolovičs), Silvija Eglīte, Sandra Zamaļauska, Vēsma Buša…

Ko jaunieši guva no šīs radošās darbošanās?

Rinalda Pance (Liepiņa): „Skolas gados iemācījos organizēt savu darbu, iemācījos noformulēt savas domas, organizēt pasākumus un iesaistīt šajā darbā arī citus, kā arī uzstāties lielas auditorijas priekšā. Tas man ir noderējis turpmākajā dzīvē un darbā”.
„Skola mūsu atmiņās”, Rīga, 2005, 234.lpp

Elita Dobulāne (Kļaviņa, JRT aktrise):

„… un vai tad nav dīvaini, kad pie jums dodas kāds aktīvists ar draisku domu prātā, un jūs, tā vietā, lai noraidītu, atzītu par pārāk nenopietnu, sakāt: „Padomāsim! Paskatīsimies! Un kāpēc gan ne?” Nē, jūsos tomēr ir kas neparasts. Jūsos neparasti harmonē 50 gadi un sirds jaunība… Tad nu saglabājiet to arī turpmāk!”

Viesturs Šterns:
„Nekad tavā krūzē, skolotāja,
Lai neizsīkst pavasara dzēriens,
Jo vienmēr kādai vālodzei slāpst,
Slāpst pēc zināšanām, pēc darba un mīlestības,
Slāpst pēc padoma un bāriena.”

Sarmīte Jaudzema:
„Var aizpalot gadi –
Sirds vienmēr būs nemiera pilna.
Jo dzīve ir nemiers
Un nemierā skaistuma smeldze” /H.Heislers/
Jēkabpils 1. vidusskola 15.01.1984.

Paldies, mani domu biedri, darboņi, par daudziem skaistiem kopīgiem mirkļiem mūsu skolā – Jēkabpils 1. vidusskolā 20. gadsimtā!

Mūsu skolā man patika tas, ka vienmēr ir bijuši radoši, uzņēmīgi, prasīgi skolas direktori – Gaida Čaupjonoka, Roberts Aišpurs. Saprotoši, gudri, izpalīdzīgi direktora vietnieki – Daina Peilāne, Renāte Zīda, Skaidrīte Ozoliņa, Egons Šapkins; radošas, atsaucīgas darbā ar skolēniem – Inta Platpīra, Rasma Kilbicka, Daina Ozola, Ērika Osīte; radoši, darbīgi, atsaucīgi klašu audzinātāji – Valda Meijere, Dzintra Vaivode, Aīda Koļesinska, Daira Spārīte, Ilga Strautiņa, Antonija Bimšteine, Valentīna Ukre, Zinaīda Ivanova, Skaidrīte Ozoliņa, Larisa Irbiņa, Dzintra Šuksta. Ārpusklases skolas pasākumu organizēšanā vienmēr atsaucīgi, rosinoši, darbīgi, izdomas bagāti bijuši skolotāji – konsultanti: Daira Spārīte, Daina Ozola, Aīda Koļesinska, Jānis Ukris, Valentīna Ukre, Aleksejs Kirsanovs; sporta dienu organizēšanā – Laimonis Ķāvis, Aldona Antone, Modris Grunte, Jānis Jankovskis. Skolotāja Anna Rocēna – kā angļu valodas skolotāja radoši, ar panākumiem angļu valodas sekcijā gatavoja skolēnus olimpiādēm, atsaucīgi, radoši veica skolas fotogrāfes pienākumus, novadpētnieku pulciņā – organizēja un vadīja  absolventu dzīves un darba gaitu izpēti. Paldies!

Skaisti, neaizmirstami bija arī skolotāju atpūtas pasākumi, kuru organizēšanā liela nozīme bija skolotāju pasākumu organizēju radošai izdomai – Daina Ozolas, Skaidrīte Ozoliņa, Ērika Osīte, Aīda Koļesinska, Daira Spārīte un viņu domu biedri.

Kamēr cilvēks dzied, viņš dzīvo…

20. gadsimta 70. gadu beigās, 80. gados Jēkabpils 1. vidusskolas skolotāju ansamblī dziedāja skolotājas Anita Vītola, Skaidrīte Ozoliņa, Valda Meijere, Anita Ošiņa, Baiba Kazakeviča, Valentīna Ukre, Aldona Antone, Dzintra Vaivode, Daira Spārīte, Līga Kalniņa, Anna Kasparsone, Daina Peilāne, Ausma Buka (laiku pa laikam sastāvs mainījās). Ansambļa muzikālie vadītāji bija Jēkabpils Mūzikas skolas direktore Maruta Apsalone, Jānis Ukris, Daira Spārīte (visilgāk), Skaidrīte Pugača. Ansamblis dziedāja skolotāju jubilejās, skolas pasākumos, absolventu salidojumos, skumju brīžos – atvadoties no kolēģiem.

23.04.1993. skolā notika skolotāju – komponistu koncerts, izskanēja skolotāju Dairas Spārītes, Skaidrītes Pugačas, Arņa Biķa, Harija Zdanovska jaunrade. Skolotāju ansamblis dziedājis daudzas Dairas Spārītes dziesmas.

Novēlējums skolai – skolotājiem, absolventiem, skolēniem, darbiniekiem JVĢ „Jēkabpils vidusskolai – 100” 06.10.2019.:
Meklēsim!
Meklēsim tos brīžus, kuru dēļ sakām: „Bija vērts!”
Saskatīsim!
Saskatīsim dienās tos dzintara graudiņus, ko nemanot mums atstājuši tajās sastaptie cilvēki!
Paturēsim to, kas dod gaismu arī dienām nākamajām!

Ausma Buka (84 gadi)

02.08.2018.
Jēkabpilī