Sākums Skola

Metodiskās padomes (MP) sastāvs 2021./2022.m.g.

 1. Skaidrīte Ozoliņa – direktora vietniece, MP vadītāja
 2. Valerjans Vizulis – ģimnāzijas direktors
 3. Rita Kļaviņa – direktora vietniece izglītības jomā
 4. Malda Dilbeka – bibliotēkas metodiķe
 5. Anita Grigaloviča – bibliotēkas vadītāja
 6. Dace Druveniece – direktora vietniece ārpusstundu darbā
 7. Biruta Lasmane – direktora vietniece informātikas jautājumos, MJ vadītāja
 8. Sarmīte Vilcāne – matemātikas skolotāja
 9. Edīte Vārna – MJ vadītāja
 10. Kristīne Modnika – MJ vadītāja
 11. Silvija Tumanova – MJ vadītāja
 12. Kārlis Klišāns - MJ vadītājs
 13. Zaiga Vēvere – MJ vadītāja, mācīšanās eksperte
 14. Inga Saulīte – MJ vadītāja, arodkomitejas priekšsēdētāja
 15. Dagnija Vībāne – MJ vadītāja
 16. Inga Ermansone – latviešu valodas skolotāja
 17. Anita Vītola – latviešu valodas skolotāja, MJ vadītāja
 18. Leontīna Vizule – matemātikas skolotāja
 19. Inese Rāviņa - MJ vadītāja
 20. Santa Grigorjeva - MJ vadītāja
 21. Dace Seglēre - MJ vadītāja

Metodisko komisiju sastāvs, to vadītājas apstiprinātas pedagoģiskās padomes sēdē 2021. gada 30. augustā.

2021./2022.m.g. metodiskā tēma: "Pilnveidotā izglītības satura īstenošanas turpināšana skolēncentrētā mācību procesā, nosakot sasniedzamo rezultātu, nodrošinot atgriezenisko saiti, dažādojot metodiskās pieejas un vērtēšanas veidus, attīstot skolēnu caurviju prasmes, veicinot viņu mācību motivāciju, personības attīstību un izaugsmi."

Skolotāju sadalījums mācību jomās

JVĢ GALVENIE UZDEVUMI mācību un audzināšanas darbā 2021./2022.m.g.