Sākums Skola

Metodiskās padomes (MP) sastāvs 2018./2019.m.g.

 1. Skaidrīte Ozoliņa – direktora vietniece, MP vadītāja
 2. Valerjans Vizulis – direktors
 3. Rita Kļaviņa – direktora vietniece izglītības jomā
 4. Dace Druveniece – direktora vietniece audzunāšanas un ārpusklases darbā, MA vadītāja
 5. Biruta Lasmane – direktora vietniece informātikas un tehnoloģiju jomā, IT jomas koordinatore
 6. Anita Grigaloviča – bibliotēkas vadītāja, MA vadītāja
 7. Malda Dilbeka – izglītības metodiķe, bibliotekāre
 8. Silvija Tumanova – metodiskās komisijas vadītāja
 9. Edīte Vārna – metodiskās komisijas vadītāja
 10. Sarmīte Vilcāne – metodiskās komisijas vadītājas vietniece
 11. Santa Grigorjeva - metodiskās komisijas vadītāja
 12. Inese Rāviņa - metodiskās komisijas vadītāja
 13. Zanda Skutele - metodiskās komisijas vadītāja
 14. Anita Vītola - metodiskās komisijas vadītāja, izgl. jomas koordinatore
 15. Kristīne Modnika – metodiskās apvienības (MA) vadītāja
 16. Zaiga Vēvere -  MA vadītāja, izglītības jomas koordinatore
 17. Inga Ermansone – latviešu valodas, literatūras skolotāja
 18. Leontīna Vizule – matemātikas skolotāja
 19. Inga Saulīte -  MA vad., izglītības jomas koordinatore,  arodkomitejas priekšsēdētāja
 20. Aivis Kokins – sporta skolotājs

MP sastāvs  apstiprināts  ģimnāzijas vadības apspriedē 14.09.2018.

Skolotāju sadalījums metodiskajās komisijās