Metodiskā tēma: IKT un digitālo m mācību līdzekļu mērķtiecīga lietošana, izglītojamo lasītprasmes un rakstu kultūras kopšana, individuālas pieejas īstenošana visos mācību priekšmetos.

  • pedagogu profesionālās meistarības pilnveide kursos, semināros, metodisko komisiju darbības ietvaros, ģimnāzijas tālākizglītības pasākumos;
  • atbalsta sniegšana metodisko komisiju vadītājām;
  • labās prakses piemēru un pozitīvās pieredzes apmaiņas  organizēšana starp valsts ģimnāzijām, starp  pedagogiem, starp metodiskajām komisijām;
  • ar mācībām saistītu pasākumu (olimpiādes, konkursi, ZPD lasījumi, izstādes, sasniegumu sumināšanas svētki  u.c.) organizēšana;
  • darbības koordinēšana pie  metodiskās tēmas „IKT un digitālo m mācību līdzekļu mērķtiecīga lietošana, izglītojamo lasītprasmes un rakstu kultūras kopšana, individuālas pieejas īstenošana visos mācību priekšmetos”.