6.klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.klasē!

2018./2019.m.g. piedāvājam 2 pamatizglītības programmas:

  1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu,
  2. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena izglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi.

Jaunums!

Sadarbībā ar Jēkabpils Sporta centru un Jēkabpils Sporta skolu tiek virzīta iniciatīva par sporta klases veidošanu Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Klase tiks komplektēta, ja to atbalstīs 6.klašu skolēnu vecāki!

Detalizēta informācija par uzņemšanas noteikumiem sadaļā „Uzņemšanas kārtība”.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā pieņem no 4. līdz 8.jūnijam laikā no plkst.9:00 līdz 16:00.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem.

3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Skolēnus, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles un jākārto iestājpārbaudījums/-i:

4.1. vecāki piesaka skolēnu iestājpārbaudījumam pa tālruni 652-37551 līdz 7.jūnija plkst.16:00;

4.2. iestājpārbaudījumu/-us  skolēni kārtos 8.jūnijā:

  • latviešu valodā plkst.10:00,
  • matemātikā plkst.11:00;

4.3.  iestājpārbaudījuma/-u  rezultāti vecākiem tiks paziņoti telefoniski;

4.4.  pēc rezultātu paziņošanas par uzņemšanu, skolēns kopā ar vecākiem iesniedz dokumentus ģimnāzijas kancelejā.

5. Ja objektīvu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 8.jūnijam, tad:

5.1. 23.augustā ir iespējama papilduzņemšana,

5.2. iestājpārbaudījumu/-us kārto 24.augustā:

  • latviešu valodā plkst.10:00,
  • matemātikā plkst.11:00.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma),

6.2. 6.klases liecību,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!

Ieteicamās literatūras saraksts