6.klašu skolēni, kuri turpinās izglītību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.klasē!

2019./2020.m.g. piedāvājam 2 pamatizglītības programmas:

  1. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu,
  2. pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena izglītības programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi.

Detalizēta informācija par uzņemšanas noteikumiem sadaļā „Uzņemšanas kārtība”.

1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā pieņem no 3. līdz 7.jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00.

2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem.

3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!

4. Skolēnus, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles un jākārto iestājpārbaudījums/-i:

4.1. vecāki piesaka skolēnu iestājpārbaudījumam pa tālruni 652-37551 līdz 6.jūnija plkst.16:00;

4.2. iestājpārbaudījumu/-us  skolēni kārtos 7.jūnijā:

  • latviešu valodā plkst.10:00,
  • matemātikā plkst.11:00;

4.3.  iestājpārbaudījuma/-u  rezultāti vecākiem tiks paziņoti telefoniski;

4.4.  pēc rezultātu paziņošanas par uzņemšanu, skolēns kopā ar vecākiem iesniedz dokumentus ģimnāzijas kancelejā.

5. Ja objektīvu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 7.jūnijam, tad:

5.1. 22.augustā ir iespējama papilduzņemšana,

5.2. iestājpārbaudījumu/-us kārto 23.augustā:

  • latviešu valodā plkst.10:00,
  • matemātikā plkst.11:00.

6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:

6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma),

6.2. 6.klases liecību,

6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!

Ieteicamās literatūras saraksts