Sākums Ziņas Notikumi
28
Feb
Konkurss skolēniem, kas deklarēti Jēkabpils novadā
Biruta Īsā saite
Erudīcijas konkursa Jēkabpils novada jauniešiem „Pasaule, kas Tevi gaida!” – 2013.
NOLIKUMS
Konkursa mērķis – aktivizēt Jēkabpils novada jauniešus, mudinot apgūt zināšanas ārpus skolu programmām un attīstīt analītisko domāšanu. Sabiedrībai kopumā – apzināties jaunatni kā perspektīvāko sabiedrības grupu, kuras zināšanas, attieksmes un uzskati veidos mūsu nākotni. 
2013. gada tēma – RADOŠIE RESURSI. Šī gada  specifiskais  mērķis – mudināt jauniešus apzināties tieši novada būtiskākos  - DABAS un KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA resursus. Secīgi – pielietojot savas zināšanas un radošu pieeju, izstrādāt un prezentēt konkrētu radošās industrijas projektu, kas būtu īstenojams Jēkabpils novadā tuvākā vai tālākā nākotnē.
(Piemēri – dabas koncertzāle, kinoteātris brīvā dabā vai padomju laika drupās, arhitektu birojs ar attālināto nodarbinātību, mākslas priekšmetu restaurācijas darbnīca, ekoloģisku un inovatīvu produktu ražotne, specifiski tūrisma piedāvājumi, īpaši festivāli, utt.) 
Konkursa organizatori:   Jēkabpils novada pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un banku sektora pārstāvjiem. 
Konkursa dalībnieki – jaunieši vecumā no 16 – 24 gadiem, kuri:
  • ir deklarējušies  Jēkabpils novadā;
  • kuru vecāki ir deklarējušies Jēkabpils novadā;
  • mācās Jēkabpils novada izglītības iestādēs.. 
Konkursa tēmas:
  • Daba 
  • Kultūrvēsturiskais mantojums 
  • Radošās industrijas piedāvājuma prezentācija.
Dalībnieku reģistrācija. Dalībnieku reģistrācija tiek izsludināta 2013. gada janvāra mēneša novada informatīvajā izdevumā „Ļaudis un darbi”, novada mājaslapā, reģiona masu mēdijos, kā arī izplatīta ar izglītības, kultūras iestāžu un nevalstisko organizāciju starpniecību. Reģistrācija tiek veikta, piesakot savu kandidatūru elektroniskā formā uz e – pastu: ieva. jātniece@gmail.com līdz 2013. gada 14. februārim.  
Konkursa norises gaita: 
Konkursa norisi organizē  informācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Jātniece, pieaicinot konkursa kopējo vadības grupu šādā sastāvā: Jānis Subatiņš,  Gunta Dimitrijeva, Elga Ūbele, Dzidra Nartiša, Inta Tomāne, Sandra Vecumniece, Mārīte Pērkone, Anda Svarāne, Aļona Semeiko. 
Vadības grupā piedalās konkursa sponsori – nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” un A/S Swedbank Jēkabpils filiāles pārstāvji. 
Vadības grupu katrai konkursa kārtai ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā apstiprina izpilddirektors. 
Konkursa norises laiks: 
 
Tēma Norises datums Norises vieta
Daba 23. februāris pl. 11.00
Zasas kultūras nams 
(Vieta var tikt precizēta) 
Kultūrvēsturiskais mantojums 23. marts pl. 11.00
Rubeņu Kultūras nams
(Vieta var tikt precizēta)
Radošās industrijas piedāvājuma prezentācija. Noslēguma pasākums 20.  aprīlis  pl. 11.00
Kalna pagasta Doktorāts
(Vieta var tikt precizēta)
 
Pirmo divu darba grupas norises gaita:
1. Ievada daļa – žūrija iepazīstina ar sevi, viens žūrijas dalībnieks (prognozējoši – grupas vadītājs) ir sagtavojis lekciju/prezentāciju/ videomateriālu par konkrēto tēmu. Norises laiks – 30 minūtes. 
2. Pirmajā grupā – dalībnieki iepazīstina ar sevi; katram – 5 minūtes; Norises laiks – apmēram 30 minūtes. 
3. Klātienes jautājumu izdale dalībniekiem. Atbildēm – 20 minūtes. Dalībnieki atbild, žūrijai, vadības grupai, līdzjutējiem – kafijas pause. 
4. Atbilžu izvērtēšana – 30 minūtes. Dalībniekiem – kafijas pauze, notiek kāda videomateriāla demonstrēšana. 
5. Klātienes uzdevumu rezultātu paziņošana. Diskusija par konkrēto tēmu, diskusiju jautājumu uzdošana. 30 – 40 minūtes. 
6. Noslēgums; diskusiju rezultātu paziņošana. 10 – 15 minūtes. 
Vidējais katras darba grupas norises laiks – 3  - 3,5 stundas. 
Noslēguma darba grupas norises gaita:
1. Dalībnieku radošās industrijas piedāvājuma prezentācija. Katrai prezentācijai – 10 minūtes, prezentācijas norisinās divās daļās, ar 15 minūšu pārtraukumu kafijas pauzei.
2. Prezentāciju izvērtēšana – 30 minūtes. Noslēguma darba grupas rezultātu un kopējo konkursa rezultātu apkopošana.
3. Konkursa uzvarētāju paziņošana, apbalvošana. Prognozējamais laiks – 1 stunda.  
Uzdevumi, vērtēšanas sistēma.
Uzdevuma veids Uzdevuma apraksts Punktu skaits, ko piešķir par uzdevumu Izvērtēšanas kārtība Izvērtēšanas laiks/ rezultātu paziņošana
1.Klātienes uzdevumi.  Trīs īsi jautājumi, kas ir iepriekš sagatavoti.  Šie uzdevumi dalībniekiem tiek izsniegti rakstveidā, rakstveidā arī jāatbild grupas norises laikā. Uzdevumu izpildei atvēlētais laiks – 20 minūtes.
Par katru uzdevumu var iegūt 5 punktus.
Kopā par klātienes uzdevumiem – maksimums 15 punktus.
Šos uzdevumus izvērtē vadības grupa/ žūrija 30 minūšu laikā pēc to saņemšanas. 
Rezultātus paziņo dalībniekiem darba grupas norises laikā. 
2.Mājasdarbi Viens jautājumi par konkrēto tēmu – daba, kultūrvēsturiskais mantojums. Jautājumi ir samērā plaši, tiek piedāvāta izvēle starp vairākām tēmām. dalībniekam jāsagatavo eseja/apraksts , kā arī – jāatspoguļo savs viedoklis.  Par šo uzdevumu iespējams iegūt 10 punktus.
Uzdevumi tiek izsniegti darba grupas noslēgumā.
Atbilžu iesūtīšanas datums – 10 dienas pēc darba grupas noslēguma datuma. 
Rezultātus izvērtē un rezultātus paziņo līdz nākamās grupas norises dienai. Pēdējās darba grupas rezultātus izvērtē klātienē konkursa norises dienā.
 3. Diskusiju jautājumi Papildus punktus var iegūt par aktīvu piedalīšanos diskusijās – vadības grupas/žūrijas locekļiem ir tiesības uzdot “ekspresjautājumus” 
Vienas darba grupas laikā nedrīkst uzdot vairāk kā 20 “ekspresjautājumus” 
Par operatīvu atbildi var iegūt 1 punktu; punkts tiek pieškirts dalībniekam, kurš atbild pirmais. Punktus piešķir žūrija darba grupas norises laikā. Šo punktu skaits katrā darba grupā var būt atšķirīgs.  Grupas noslēgumā tiek paziņots, cik papildus punktus saņēmis katrs dalībnieks. 
4. Radošās industrijas prezentācija
Radošās industrijas prezentācija ir katra dalībnieka individuāls darbs. Šīs prezentācijas forma nav reglamentēta – tā var būt sagatavota elektroniskā formātā, var ietvert tikai uzrunu, var izmantot visdažādākās demonstrācijas formas – izstādi, maketu, dziesmu, uzvedumu, utt. 
Ir divi ierobežojumi:
1) Prezentācijai jāiekļaujas 10 minūtēs.
2) Tās tēma – radošās industrijas piedāvājums Jēkabpils novada teritorijā, izmantojot dabas un kultūrvēsturiskos resursus.
Par noslēguma prezentāciju iespējams iegūt 15 punktus. Punktus piešķir žūrija, vērtējot dalībnieka uzstāšanos klātienē. Punktu skaits tiek paziņots 30 minūšu laikā pēc prezentācijas daļas noslēguma. 
Kopējais maksimālais punktu skaits, ko var iegūt dalībnieks – uzvarētājs ir 71 punkts: 
Vienā grupā – 28 punktus;
Divās  grupās kopā –  56 punktus
Par prezentāciju iespējams iegūt – 15 punktus.
Balvu fonds – balvu uzvarētājam – kvalitatīvu foto/video kameru nodrošina „Mārtiņa fonds”;  otro balvu – datoru vai dāvanu karti – nodrošina A/S „Swedbank”;  trešā balva ir  no novada pašvaldības – dāvanu karte veikalā vai kvalitatīvs velosipēds.  Novada pašvaldība paredz līdzekļus arī veicināšanas balvām. 
Ar speciālajām balvām  konkursā var piedalīties arī uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. 
Konkursa publicitāte tiek nodrošināta: Jēkabpils novada informatīvajā izdevumā, Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā, Vidusdaugavas televīzijā, Radio1 ziņu raidījumā, LPS žurnālā „Logs”, laikrakstos „Brīvā Daugava” un „Jaunais Vēstnesis”. Materiāli tiks iesniegti arī republikas masu medijiem.